>

  Ön jelenleg itt jÁr >  SZEMÉLYES ADATOK > ÖNÉLETRAJZ


    Önéletrajz

 

 

Egedy Tamásnak hívnak, 1970. március 22-én születtem a Győr-Moson-Sopron megyei Csornán.

 

Tanulmányok

 

Középiskolás éveimet 1984 és 1988 között a győri Révai Miklós Gimnáziumban töltöttem.

Felsőfokú tanulmányaimat 1989-1994 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia-földrajz szakán végeztem. Tanulmányaim alatt kétszer nyertem el külföldi ösztöndíjat: 1991. októberétől 1992. márciusáig a heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemen hallgattam földrajzot és környezetvédelmet, majd 1994. márciusától júliusáig a salzburgi Paris Lodron Egyetemen földrajz-környezeti nevelés témában mélyedtem el. 1994. őszén jeles eredménnyel megvédtem diplomamunkámat, 1995-ben pedig megszereztem biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomámat.

1996 és 1999 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Iskolájának hallgatója voltam, 2001. májusában pedig benyújtottam „A lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetének földrajzi szempontú értékelése” c. doktori értekezésemet. Disszertációmat 2001. novemberében védtem meg, s 2002. február 12-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsának döntése alapján megkaptam a doktori (PhD) fokozatot.

 

Munkahelyek

 

1994-ben rövid ideig a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium tanára voltam.

1994-1998 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén láttam el oktatási és kutatási tevékenységet. Főbb oktatási feladataim között szerepelt a Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza, a Településtudomány, valamint a Népesség- és településföldrajz gyakorlatok vezetése.

1998. októberétől a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében dolgozom, jelenleg tudományos főmunkatársként.

A kutatói tevékenység mellett a felsőoktatásban is részt veszek: 2003 szeptembere óta a Budapesti Gazdasági Főiskolán látok el oktatói feladatokat (Turizmusföldrajz előadása német nyelven).

 

Tudományos tevékenység (referenciamunkák)

 

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében végzett kutatási munkában aktívan közreműködöm, 2008-ig a következő jelentősebb magyar és nemzetközi projektekben vettem részt:

1998/1999 – „Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozess der Transformation” DAAD-MÖB német-magyar kutatócsoport tagja voltam. A projekten belül a nagyvárosi lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetét vizsgáltam empirikus módszerekkel és összehasonlító tanulmányt készítettem a német és magyar lakótelepek helyzetéről. A program keretében többször vettem részt németországi tanulmányúton.

1999/2001 – „A nagyvárosi lakótelepek komplex társadalomföldrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken” c. OTKA kutatási program témavezetője voltam. A kutatás – amely alapját képezte doktori disszertációmnak - a lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetét vizsgálta. Az eredmények és a kutatás tudományos megállapításai a gyakorlati életben is közvetlenül felhasználásra kerültek (Csepel-Városközpont rehabilitációs stratégiai terve), illetve azokat itthon és külföldön több ízben is hivatkozták.

2001 – „A lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetének földrajzi szempontú értékelése” – Doktori disszertáció

A disszertáció budapesti mintaterületeken végzett vizsgálatok eredményein keresztül tárja fel az egyes lakótelepi generációk épített, társadalmi és természeti környezetében tapasztalható alapvető különbségeket és hasonlóságokat. A disszertáció kiemelkedő eredményei közé tartozik a hazai lakótelep-állomány összeírása és jellemzése, a különböző lakótelepi generációk környezeti alrendszereinek komplex, empirikus kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történő vizsgálata, valamint a lakótelepi társadalom rendszerváltozás utáni átalakulási folyamatának bemutatása. A doktori disszertáció tudományos eredményei szakmailag kétségtelenül újszerűek és évtizedek óta fennálló hiányt pótoltak.

2001/2004 – „Neighbourhood Housing Models” (NEHOM) – a NEHOM nemzetközi kutatócsoport tagja voltam. A városfelújítási folyamatok szélesebb körű társadalmi hatásainak feltárására indult az EU 5. Keretprogramja által támogatott Neighbourhood Housing Models (NEHOM) projekt. A NEHOM kutatási projekt célja olyan innovatív és hatékony helyi kezdeményezések feltárása volt, amelyek segítségével a hanyatló városnegyedekben élő lakosság életkörülményei javíthatók. A program 8 európai ország 11 városában végzett vizsgálatok eredményein keresztül foglalja össze a városrehabilitáció legfontosabb gyakorlati tapasztalatait. A projekt keretében a következő feladatokat láttam el: a) koordináltam a hazai mintaterületeken folyó felméréseket; b) elkészítettem a négy magyarországi esettanulmány egyikét (Kőbánya) és szerkesztettem a magyar nemzeti jelentést; c) összefoglaló értékelést adtam a német és magyar nemzeti jelentésekről és esettanulmányokról; d) a 4 posztdok munkatárs egyikeként részt vettem a projekt legfontosabb tudományos eredményeit tartalmazó kiadványok (kézikönyv, CD) megírásában és elkészítésében.

2002 – Közreműködő munkatársként részt vettem Csepel Városközpont rehabilitációs városfejlesztési stratégiai programjának kidolgozásában. A projekt során „Csepel-Városközpont paneles lakókörnyezetének helyzete és értékelése - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra” c. munkámban egy átfogó szociológiai felmérés eredményeinek bemutatásán és értelmezésén keresztül átfogó képet adtam a paneles technológiával készült lakótelepek fejlődéséről, a társadalmi átalakulási és lakáspiaci folyamatokról, a fejlődési lehetőségekről és a lakótelep-rehabilitáció perspektíváiról.

2002/2005 –„A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira” c. OTKA Posztdoktori Kutatás témavezetője voltam. A kutatás célja volt, hogy fővárosi és vidéki nagyvárosi mintaterületen kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel feltárja a városrehabilitációs és bérlakásépítési tevékenység lakás- és népességmobilitásra gyakorolt hatásait, térbeli vonatkozásait, s ezeket a folyamatokat modellezze. A kutatás kiemelt célja volt, hogy a gyakorlati szakemberek és a döntéshozók számára olyan ténylegesen és interdiszciplinálisan alkalmazható eredményeket produkáljon és modellt dolgozzon ki, amelyek megkönnyítik és elősegítik a városfejlesztési és tervezési tevékenységet.

2005/2009 – A „Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon” c. OTKA kutatás célja, hogy feltárja a hazai, eltérő fejlettségű régiók nagyvárosainak városfelújítási programjaiban és stratégiájában tapasztalható hasonlóságokat és különbségeket, felderítse, hogy ezek a programok hogyan érvényesülnek eltérő karakterű városrészekben, illetve milyen hatással vannak a helyi társadalom életkörülményeire és életminőségére. A kutatás további célja, hogy feltárja a fenti folyamatok pozitív és negatív hatásait az épített környezetre, különös tekintettel a kulturális örökség részét képező műemlék jellegű épületek megóvására. Emellett vizsgálja a kutatás a városfelújítás által generált társadalomföldrajzi folyamatokat, a társadalmi miliő megóvására irányuló stratégiákat és beavatkozásokat, valamint azt, hogy ezek elméleti és gyakorlati szinten hogyan érvényesülnek a mintaterületek rehabilitációja során. A kutatást a Bolyai János Ösztöndíj is támogatja.

2006/2008 – A „Greenkeys – Urban Green as a key for sustainable cities” (Városi zöldterületek, mint a fenntartható városi fejlődés kulcsa) projekt célja a városi zöldterületek fejlesztése és vizsgálata, zöldterületi stratégiák és komplex beavatkozások kidolgozása a fenntartható településfejlődés érdekében. Feladatom a kutatás magyarországi tevékenységének koordinálása, valamint a zöldterületek monitoring rendszerének kidolgozása. A kutatási projektet az Európai Unió Interreg CADSES IIIB programja támogatja, valamint a VÁTI társfinanszírozza.

2006/2010 – Az ACRE projekt (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union; A kreatív tudás befogadása – Az európai nagyvárosi régiók versenyképessége a kibővült Unión belül) célja 13 európai nagyváros részvételével a „kreatív osztály” és a „kreatív gazdaság” helyzetének feltárása az európai nagyvárosokban, illetve annak kutatása, hogy a kreativitás, az innovatív gazdasági ágazatok milyen szerepet játszanak az európai városok versenyében. Feladatom a kutatás magyarországi tevékenységének koordinálása. A kutatást az Európai Unió 6. Keretprogramja finanszírozza.

Tudományos tevékenységem keretében 2008 tavaszáig több mint 30 hazai és külföldi konferencián szólaltam fel előadóként, szakmai publikációim száma meghaladja a hatvanat. Intézetünk munkatársaként jelenleg a városrehabilitáció építészeti, társadalmi és gazdasági hatásaival foglalkozom.

www.varosrehabilitacio.net  | Egedy Tamás © 2021 | Frissítve: 2021.11.09.