Ön jelenleg itt jár  Progresszív városföldrajz (NKFIH)


  Progresszív városföldrajz (NKFIH) - Munkaterv
A projekt során elvégzendő kutatás az alábbi munkacsomagokra (work package – WP) osztható fel:


WP1 – A kutatás elméleti és módszertani megalapozása, konceptualizáció és operacionalizáció


Munkacsomag futamideje: 6 hónap
Munkacsomag ideje: 2018.11.01. – 2019.04.30.
Kutatási feladat: A nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozása, a kutatás módszertani alapjainak lerakása

Várható eredmények: A kutatás konceptualizációja és operacionalizációja


WP2 – Az okos városok és a digitalizáció földrajzi jellemzői

Munkacsomag teljes futamideje: 13 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.01.01. – 2020.01.31.


WP2.1 A digitalizáció területi mintázatai és hálózatai

Munkacsomag futamideje: 10 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.01.01. – 2019.10.31.

Kutatási feladat: A digitalizáció fokának, aktuális területi fejlődési tendenciáinak feltárása a magyar városhálózatban; A magyar városok innováció- és tudástranszfer-hálózatban elfoglalt pozíciói alapján a területi centrum/periféria viszonyok feltérképezése. A kutatásba bevont városok száma: 346. Alkalmazott módszerek: A Telekom mobilhálózat telekommunikációs cellainformációinak (big data) elemzése és értékelése

Várható eredmények: A mobilhasználat digitális csomópontjainak, legfontosabb mozgásfolyamatainak, áramlatainak és kapcsolatainak feltárása; A városi társadalmon belül az X, Y és Z generáció digitális beágyazottságának területi és társadalmi folyamatainak feltárása; Az eredmények vizualizációja és térképezése


WP2.2 Okos városok és smart fejlesztések a magyar városokban

Munkacsomag futamideje: 10 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.04.01. – 2020.01.31.

Kutatási feladat: A smart fejlesztések elterjedése és területi mintázatai a magyar városhálózatban, Okos városok sorrendjének felállítása; A mobileszközök használatának területi és társadalmi jellegzetességei

Alkalmazott módszerek: Big dataállományok értékelése, fejlesztési dokumentumok tartalomelemzése, 5 szakértői mélyinterjú felvétele

Várható eredmények: A smart fejlesztések és az okos város koncepciójának területi viszonyai Magyarországon; A smart fejlesztésekben élenjáró és lemaradó városok földrajzi jellemzői;


WP3 A kreatív gazdaság és az innováció földrajzi jellemzői

Munkacsomag teljes futamideje: 10 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.11.01. – 2020.08.31.


WP3.1 A kreatív gazdaság területi mintázatai és csomópontjai a városhálózatban

Munkacsomag futamideje: 10 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.11.01. – 2020.08.31.
Kutatási feladat: A kreatív gazdaság országos, regionális, megyei és települési szintű fejlődési folyamatainak feltárása, a kreatív és tudásintenzív iparágak csomópontjainak (vezető településeinek) meghatározása, várossorrend felállítása a kreatív gazdaság súlya alapján. A kutatásba bevont városok száma: 346. Alkalmazott módszerek: Statisztikai adatbázisok elemzése (KSH Nemzeti Számlák, TEAOR kódok segítségével) a kreatív is tudásintenzív iparágakban tevékeny cégek és foglalkoztatottak száma és a bevételek mértéke alapján; Online települési kérdőívek (346); 5 szakértői mélyinterjú felvétele
Várható eredmények: A kreatív gazdaság csomópontjainak, vezető városainak földrajzi jellemzői; A kreatív gazdaság terén lemaradó városok földrajzi jellemzői. Az eredmények vizualizációja és térképezése


WP3.2 Az innováció területi mintázatai és csomópontjai a városhálózatban

Munkacsomag futamideje: 10 hónap
Munkacsomag ideje: 2019.11.01. – 2020.08.31.

Kutatási feladat: Az innováció területi mintázatainak feltárása a városhálózatban, innovációs sorrend felállítása a magyar városok esetében, a városhálózat innovációs csomópontjainak, és azok területi jellemzőinek feltárása. A kutatásba bevont városok száma: 346.
Alkalmazott módszerek: Statisztikai adatbázisok elemzése (KSH Nemzeti Számlák, TEAOR kódok, valamint a KSH CIS felmérések adatbázisai segítségével); Online települési kérdőívek (346); 5 szakértői mélyinterjú felvétele;
Várható eredmények: Az innováció vezető városainak, csomópontjainak földrajzi jellemzői és területi mintázatai; Az innováció terén lemaradó városok földrajzi és területi jellemzői jellemzői. Az eredmények vizualizációja és térképezése

WP4 A városok versenyképességének földrajzi jellemzői

Munkacsomag futamideje: 9 hónap
Munkacsomag ideje: 2020.06.01. – 2021.02.28.

Kutatási feladat: A városok versenyképességének vizsgálata kvantitatív módszerekkel, versenyképességi sorrend felállítása a hazai városállományra. A versenyképesség földrajzi és területi jellemzőinek feltárása. A kutatásba bevont városok száma: 346. Nemzetközi összehasonlító elemzések Alkalmazott módszerek: World Economic Forum (WEF) és az International Institute for Management Development (IMD) szervezetek által használt versenyképességi módszertan adaptálásával várossorrend felállítása; 5 szakértői mélyinterjú felvétele;
Várható eredmények: Az egyes városkategóriákon belül a versenyképesség földrajzi jellemzőinek és területi mintázatainak megrajzolása; Budapest, Prága, Pozsony, Prága és Bécs összehasonlító elemzése; Az eredmények vizualizációja és térképezése


WP5 A kutatás tudományos eredményeinek szintézise

Munkacsomag futamideje: 8 hónap
Munkacsomag ideje: 2021.03.01. – 2021.10.31.

Kutatási feladat: A kreatív gazdaság, digitalizáció, innováció és versenyképesség földrajzát érintő kutatási eredmények összefoglalása, szintetizálása, a szinergiák feltárása. Összehasonlító vizsgálatok a települési sorrendek és a csomópontok területi karakterisztikája alapján.
Várható eredmények: A kreatív gazdaság, a digitalizáció és az innováció hatásmechanizmusa és szerepe a versenyképességben. Az eredmények vizualizációja és térképezése


WP6 A kutatás eredményeinek disszeminációja Munkacsomag futamideje: 36 hónap Munkacsomag ideje: 2018.11.01. – 2021.10.31.
Várható eredmények: 1 szakmai honlap üzemeltetése a projekt teljes futamideje alatt és az azt követő 5 éves fenntartási időszakban; 1 tematikus szám megjelentetése lektorált és rangos hazai folyóiratban; részvétel legalább 2 külföldi, nemzetközi konferencián; részvétel legalább 4 hazai konferencián; 4 magyar nyelvű publikáció Q3-Q4 szintű folyóiratban; legalább 2 nemzetközi publikáció Q1-Q4 besorolású folyóiratban;
Letöltés .pdf-benwww.varosrehabilitacio.net  | Egedy Tamás © 2021 | Frissítve: 2021.11.09.